Message for Naoko: Thank you for your friendship.

 

Qui di seguito potrete trovare un breve dizionario con le parole pi¨ comuni. Nauturalmente questa pagina non pretende di essere esauriente, ma piuttosto vuole essere uno sprone ad approfondire la conoscienza di questo paese e della sua particolare lingua.

Aggettivi

allegro= yookina
malinconico= inkina
asciutto= kawaita
bagnato= nureta
corto= mijikai
lungo= nagai
facile= kantanna
difficile= muzukashii

 

Approvazione

sì = hai
certamente = tashika ni
bene = kekkoo desu
molto bene = taihen kekkoo desu
d'accordo = sansei desu
con piacere = yorokonde

 

Auguri

auguri = omedetoo
buon compleanno = otanjobi omedetoo (gozaimasu)
buon Natale = merii kurisumasu
buona Pasqua = yoi fukkatsusai o
complimenti/congratulazioni = ometedoo
buona fortuna = kooun o inotte masu

 

Bevande

acqua minerale = mineraru uootaa
acqua naturale = gasunashi
acqua gassata = gasuiri
aranciata = orenjieedo
limonata = remoneedo
birra = biiru
caffè = koohii
tè = cha
succo di frutta = furuutsu juusu
latte = miruku/gyuunyuu
vino = "wain"

 

Colori

bianco = shiro
nero = kuro
rosso = aka
blu = buruu
giallo = kiiro
verde = midori
arancione = orenjiiro
azzurro = mizuiro
grigio = haiiro
marrone = chokoreetoiro
rosa = pinku
viola = murasaki

 

Disapprovazione

no = iie
non va bene = umaku ikimasen
male = dame desu
malissimo = zenzen dame desu

 

Giorni

domenica = nichi youbi
lunedý = getsu youbi
martedý = ka youbi
mercoledý = sui youbi
giovedý = moku youbi
venerdý = kin youbi
sabato = do youbi

 

Mesi

 

Numeri

zero = zero/rei
uno = ichi
due = ni
tre = san
quattri = shi/yon
cinque = go
sei = roku
sette = sichi/nana
otto = hachi
nove = kyuu/ku
dieci = jyuu
undici = jyuuichi
venti = nijyuu
trenta = sanjyuu
settanta = nanajyuu/shichijyuu
cento = hyaku
trecento = sambyaku
seicento = roppyaku
ottocento = happyaku
mille = sen
tremila = sanzen
ottomila = hassen
diecimila = ichiman
un milione = hyakuman

 

Operazioni

addizione = san tasu yon wa nana
sottrazione = kyuu hiku hachi wa ichi
moltiplicazione = ni kakeru yon wa hachi
divisione = hachi waru yon wa ni

 

Posta

Vorrei spedire una lettera in Italia= Itaria e tegami o okuritai desu
Mi occorrono dei francobolli= kitte o kudasai
Due francobolli da 100 yen= hyakuen no kitte o nimai kudasai
Dov'è l'ufficio postale più vicino?= koko kara chikai yuubinkyoku wa doko desuka

 

Saluti

Buon giorno (di mattina) = ohayoo (gozaimasu)
Buon giorno (dopo mezzogiorno) = kon-nichiwa
Buona sera = konbanwa
Buona notte = oyasumi (nasai)
Arrivederci = sayoonara
A presto = suguni mata (aimashoo)
A stasera = konban (aimashoo)
A domani = ashita (aimashoo)

 

Sentimenti

felice = ureshii
triste = kanashii
nostalgico = natsukashii
mortificato = kuyashii
invidioso = urayamashii
provare vergogna = hazukashii
dolorante = itai

 

Stagioni

primavera= haru
estate= natsu
autunno= aki
inverno= fuyu

 

Zodiaco

ariete = ohitsujiza
toro = oushiza
gemelli = futagoza
cancro = kaniza
leone = shishiza
vergine = otomeza
bilancia = tenbinza
scorpione = sasoriza
sagittario = iteza
capricorno = yagiza
acquario = mizugameza
pesci = uoza

 

torna indietro